Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика

Ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика

Китепте ыктымалдыктар теориясынын жана математикалык статистиканын бардык негизги болуктору жогорку окуу жайынын экономикалык кесиптеги студенттеринин окуу программасына ылайыкталып, теориялык материалдарды бышыктоо максатында мисалдар жана маселелер берилген.
5 экз.