Эл аралык мамиленин теориясы жана эл аралык уюмдар

Эл аралык мамиленин теориясы жана эл аралык уюмдар

Мамлекеттик тилде жазылган окуу куралында дуйнолук макамга ээ болгон уюмдар жана чолкомдук мамлекеттер аралык жана мамлекеттик эмес уюмдардын жаралуу тарыхы жана алардын максаттары аткарган милдеттери , ишмердуулуктору жазылган.
100 экз.