Китепканалар фонду

Китепкананын фондун негиздөө (калыптандыруу) “КЭУ”АК ар бир структуралык  бөлүмдөрүнүн профилине, анын билим программаларына, окуу пландарына  илимий изилдөө тематикаларына жана китепкана колдонуучуларынын маалымат керектөөлөрүнө ылайык  ишке ашат.

Чыккан жана чыга элек илимий иш кагаздардан, окуу методикалык куралдардан жана  баардык адистиктин окуу пландарынын ар бир дисциплинасы боюнча китептерден , энциклопедиялардан, сөздүктөрдөн, маалымат берүү китепчелерден, монографиялардан, авторефераттардан, диссертациялардан, магистрдик дисстертациялардан, мезгилдик (гезит жана журнал) жана улантуучу (бюллетень),реферативдик жана башка сериялык басылмалардан турат.”КЭУ”АК ар бир бөлүмдөрдү жана ресуртарды сактоочу уюмдар ортосундагы макулдашуулар жана келишимдер боюнча көрсөтүлүүчү мүмкүндүктөгү кошумча сырткы ресурстарды камтыйт.

Китепкана фондунун 2020-жылга карата түзүмү:

-Батыш кампусунун Илимий китепканасы-51391 документтер топтому.

-Борбордук кампусунун Илимий китепканасы-13843 нуска китеп.

-Медициналык кампусунун Илимий китепканасы 11304 нуска китеп.

Ресурстарды өз ара колдонуунун негизинде окурмандарга окуу залдарында китепкана фондунан пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү берилет. Бул учун китепканачыга окурмандык билетин көрсөтүүсү керек.